×

Change Language

×
×
test

Tietosuojaseloste

Tämä on Autokorjaamo Romppanen Oy:n asiakasrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.7.2018, viimeisin muutos 11.1.2019.

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

Autokorjaamo Romppanen Oy, Raatekankaantie 22b 80100Joensuu

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Veli-Matti Romppanen, romppanen.oy@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Autokorjaamo Romppanen Oy asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, ajoneuvon hallintaoikeuden sekä ajo-oikeuden varmistaminen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

 

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen erillisen suostumuksen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, ajoneuvojen rekisteritunnukset, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy ajoneuvon rekisteritunnuksella Trafilta haetuista tiedoista sekä asiakkailta saaduista tiedoista.

Tietoja saadaan myös Autokorjaamo Romppasen ylläpitämien verkkosivujen (romppanenoy.fi) kautta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtii rekisterin haltija. Romppanen Oy huolehtii siitä, että  omassa hallinnassa oleviin järjestelmiin tallennettuja tietoja sekä palvelimien kirjautumistunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Autokorjaamo Romppanen Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Autokorjaamo Romppanen vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Autokorjaamo Romppanen Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Autokorjaamo Romppanen Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.